Porto Flip

Porto Flip

15 ml brandy
40 ml port
10 ml egg yolk
Garnish — Grated Nutmeg